^Do góry

REGULAMIN

1. Organizatorem zajęć jest Centrum pływackie PIXEL  zwane dalej Szkółką.
2. Podmiotem prowadzącym jest Agencja Reklamy PIXEL Dariusz Soboń z siedzibą przy ul. Budowlanej 27 w Kołobrzegu ; NIP 671-159-41-84.
3. Uczestników zajęć obowiązuje znajomość i przestrzeganie Regulaminu CP PIXEL, a także pływalni, na których odbywają się zajęcia.
4. Zajęcia przeznaczone są dla dzieci od 4 roku życia, młodzieży oraz dorosłych.
5. Zajęcia prowadzi wykwalifikowana kadra trenersko instruktorska – według własnego programu.
6. Organizator zajęć zastrzega sobie prawo do zmiany Instruktora prowadzącego zajęcia oraz łączenie grup w przypadku zmniejszenia się ilości osób w grupie.
7. Kryterium podziału na grupy są umiejętności pływackie oraz wiek.
8. Kwalifikacje do grup prowadzi Instruktor      
9. Dziecko zostaje przyjęte do Szkółki na podstawie złożonej Deklaracji podpisanej przez rodzica (opiekuna prawnego) i opłaceniu pierwszych zajęć.      
10. Uczestnicy powyżej 18 roku życia zostaję przyjęci do Szkółki na podstawie podpisanej i złożonej Deklaracji opłaceniu pierwszych zajęć.      
11. Rok szkolny w Szkółce trwa od 1 września do 30 czerwca danego roku, zajęcia wakacyjne od 1 lipca do 31 sierpnia danego roku.    
12. Wybrane dni, godziny obowiązują przez dany rok szkolny lub wakacje. Przed każdym początkiem roku szkolnego lub wakacji należy zapisać dziecko ponownie na zajęcia.   
13. Na basenie dziecko przebywa 60 minut pod opieką instruktora. Po zajęciach opiekun dziecko odbiera dziecko od instruktora i opuszcza basen.      
14. Godzina, na którą wyznaczone zostały zajęcia jest godziną rozpoczęcia zajęć na basenie.Prosimy o wcześniejsze przybycie i przygotowanie się do       zajęć.      
15.Ilość dzieci maksymalnie do 14-stu osób w grupie pływającej i do 9-ciu osób w grupie początkującej i słabo pływającej na jednego Instruktora.      
16. Opłaty:
     Opłaty miesięczne wnoszone na pierwszych zajęciach u organizatora lub do 5-ego dnia każdego miesiąca na rachunek o numerze: 74 1950 0001 2006 0499 4420 0003
     W przypadku nieobecności z powodu choroby z opłat za zajęcia zwalnia zaświadczenie  lekarskie.
     W przypadku zamierzonej nieobecności (wyjazd itp.) z opłat za zajęcia zwalnia wcześniejsze pisemne poinformowanie organizatora o zamiarze nieobecności.
     W przypadku braku informacji lub zaświadczenia opłata za zajęcia będzie naliczana wg. cennika.
17. Zajęć nie wolno udostępniać osobą trzecim.      
18. W przypadku nieobecności zajęcia przepadają.      
19. W przypadku nieobecności na zajęciach dłuższej niż miesiąc dziecko zostaje wypisane z danej grupy.      
20. W przypadku dłuższej choroby należy powiadomić organizatora.      
21. O rezygnacji z zajęć należy poinformować organizatora.      
22. Wszelkie sprawy organizacyjne muszą zostać uzgodnione z organizatorem.      
23. W czasie świąt zajęcia się nie odbywają.
24. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany cen oraz regulaminu w trakcie roku szkolnego.      
25. Regulamin jest ważny od dnia 01.09.2014 roku.